II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU: 21.05.2018 – 30.05.2018

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU: 21.05.2018 – 30.05.2018

Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
1. Zamieszkanie na terenie Giżycka,
2.Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
2. Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).

Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.

Kryteria punktowe rekrutacji
1. co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
2. sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
3. dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł- 5 punktów, powyżej 2000 zł -; 0 punktów
4. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
5. kobiety: 5 punktów
6. osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Zgodnie z projektem, wsparcie otrzyma minimum 13 osób, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu i minimum 13 osób pozostających bez pracy, które znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu. Ww. zasada będzie brana pod uwagę przy rekrutacji i osoby kwalifikowane będą do projektu zgodnie z pozycją na liście rankingowej grupy, do której się kwalifikują.

Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania

BRWE89EB4467F7A_000027