INFORMACJA DOT. PROJEKTU

UWAGA! ZMIANA TERMINU
W wyniku realizacji Projektu wsparcie otrzyma 36 opiekunów (rodzic lub opiekun prawny)
dzieci w wieku do lat 3, którzy dzięki zapewnieniu opieki nad dzieckiem,
bezpłatnej w okresie 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2019,
powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub znajdą pracę.