REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 11.03.2019 – 22.03.2019

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 11.03.2019 – 22.03.2019

Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 1. Zamieszkanie na terenie Giżycka,
 2. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
 3. Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 4. Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).

Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.

Kryteria  punktowe rekrutacji

 1. co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
 3. dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł – 5 punktów, powyżej 2000 zł – 0 punktów
 4. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
 5. kobiety: 5 punktów
 6. osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
 7. osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim: 7 punktów

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami:

 1. kopia aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu wyżej wymienionych świadczeń,
 5. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego,
 6. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
 7. właściwe zaświadczenie/ oświadczenie o wielodzietności rodziny (Załącznik nr 8),
 8. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza; zaświadczenie z bieżącego miesiąca (za poprzednie miesiące oświadczenie o dochodach; Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np. przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym), (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
 10. dokumenty potwierdzające dochód z innych źródeł (działalność gospodarcza) z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019) np. księga przychodów i rozchodów lub zestawienie dochodów lub dokument równoważny,
 11. w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
 12. oświadczenia o statusie samotnego rodzica, (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji)
 13. Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji)
 14. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
 15. w przypadku pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokumenty weryfikowane będą pod kątem poprawności i kompletności i oceniane przez Komisję ds. rekrutacji składającą się z Kierownika Projektu; Dyrektora żłobka, Koordynatora Projektu i Asystenta.

Na podstawie przyjętych zgłoszeń; w oparciu o podane w Regulaminie kryteria; utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.