REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 29.10.2018 – 9.11.2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 29.10.2018 – 9.11.2018
Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
Zamieszkanie na terenie Giżycka,
Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).
Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.
Kryteria  punktowe rekrutacji
co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł – 5 punktów, powyżej 2000 zł – 0 punktów
rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
kobiety: 5 punktów
osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim: 7 punktów
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.
Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami:
kopia aktu urodzenia dziecka,
zaświadczenie z zakładu pracy,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu wyżej wymienionych świadczeń,
kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego,
kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
właściwe zaświadczenie/ oświadczenie o wielodzietności rodziny (Załącznik nr 8),
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza. Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza; zaświadczenie z bieżącego miesiąca (za poprzednie miesiące oświadczenie o dochodach; Załącznik nr 5 do Regulaminu),
oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np. przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym), (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł (działalność gospodarcza),
w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
oświadczenia o statusie samotnego rodzica, (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji)
Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji)
Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
w przypadku pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Dokumenty weryfikowane będą pod kątem poprawności i kompletności i oceniane przez Komisję ds. rekrutacji składającą się z Kierownika Projektu; Dyrektora żłobka, Koordynatora Projektu i Asystenta.
Na podstawie przyjętych zgłoszeń; w oparciu o podane w Regulaminie kryteria; utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.