UWAGA DARMOWA OPIEKA NAD DZIEĆMI

Żłobek Małe Misie szansą na powrót do pracy

dla rodziców z Giżycka

 

Żłobek Małe Misie realizuje projekt dzięki któremu osoby, które powrócą do pracy lub znajdą pracę po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę nad dzieckiem w okresie 1.06.2018 – 30.11.2019 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 36 opiekunów dzieci.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełnią następujące kryteria:

1.Zamieszkanie na terenie Giżycka,

2.Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia, powyższy status na rynku pracy powinien pozostać aktualny w momencie udzielenia wsparcia, tj. przyjęcia dziecka do żłobka.

3.Zobowiążą się do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów dostępne są:

-do 30.05.2018 w placówce Małe Misie przy ul. Wiejskiej 34, 11-500 Giżycko

-od 1.06.2018 w placówce Małe Misie przy ul. Daszyńskiego 12B, 11-500 Giżycko

– na stronie www.zlobekgizycko.pl, zakładka PROJEKT

– na Facebook’u (Żłobek Małe Misie, ul Daszyńskiego 12B)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 2.04.2018 do 20.04.2018

osobiście / pocztą / elektronicznie:

-Osobiście w ”Żłobek Małe Misie” przy ul. Wiejskiej 34

w godzinach od 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00,

-pocztą pod podany powyżej adres w zaklejonej kopercie

z dopiskiem PROJEKT – REKRUTACJA,

-elektronicznie w formie skanów podpisanych dokumentów na adres zlobek_gizycko@wp.pl

wpisując w temacie PROJEKT-REKRUTACJA. Każdy uczestnik składający zgłoszenie elektronicznie, zakwalifikowany do projektu, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów we wskazanym terminie.

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: pon. – pt. w godz. 9.00-17.00 : +48 500 217  328