Archiwa autora: admin

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 21.06.2019 – 28.06.2019

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 21.06.2019 – 28.06.2019

Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 1. Zamieszkanie na terenie Giżycka,
 2. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
 3. Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 4. Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).

Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.

Kryteria  punktowe rekrutacji

 1. co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
 3. dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł – 5 punktów, powyżej 2000 zł – 0 punktów
 4. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
 5. kobiety: 5 punktów
 6. osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
 7. osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim: 7 punktów

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami:

 1. kopia aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu wyżej wymienionych świadczeń,
 5. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego,
 6. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
 7. właściwe zaświadczenie/ oświadczenie o wielodzietności rodziny (Załącznik nr 8),
 8. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza; zaświadczenie z bieżącego miesiąca (za poprzednie miesiące oświadczenie o dochodach; Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np. przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym), (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
 10. dokumenty potwierdzające dochód z innych źródeł (działalność gospodarcza) z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019) np. księga przychodów i rozchodów lub zestawienie dochodów lub dokument równoważny,
 11. w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
 12. oświadczenia o statusie samotnego rodzica, (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji)
 13. Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji)
 14. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
 15. w przypadku pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokumenty weryfikowane będą pod kątem poprawności i kompletności i oceniane przez Komisję ds. rekrutacji składającą się z Kierownika Projektu; Dyrektora żłobka, Koordynatora Projektu i Asystenta.

Na podstawie przyjętych zgłoszeń; w oparciu o podane w Regulaminie kryteria; utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 11.03.2019 – 22.03.2019

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 11.03.2019 – 22.03.2019

Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 1. Zamieszkanie na terenie Giżycka,
 2. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
 3. Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 4. Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).

Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.

Kryteria  punktowe rekrutacji

 1. co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
 3. dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł – 5 punktów, powyżej 2000 zł – 0 punktów
 4. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
 5. kobiety: 5 punktów
 6. osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
 7. osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim: 7 punktów

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami:

 1. kopia aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu wyżej wymienionych świadczeń,
 5. kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego,
 6. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
 7. właściwe zaświadczenie/ oświadczenie o wielodzietności rodziny (Załącznik nr 8),
 8. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza; zaświadczenie z bieżącego miesiąca (za poprzednie miesiące oświadczenie o dochodach; Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np. przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym), (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
 10. dokumenty potwierdzające dochód z innych źródeł (działalność gospodarcza) z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza (grudzień 2018-luty 2019) np. księga przychodów i rozchodów lub zestawienie dochodów lub dokument równoważny,
 11. w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
 12. oświadczenia o statusie samotnego rodzica, (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji)
 13. Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji)
 14. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
 15. w przypadku pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokumenty weryfikowane będą pod kątem poprawności i kompletności i oceniane przez Komisję ds. rekrutacji składającą się z Kierownika Projektu; Dyrektora żłobka, Koordynatora Projektu i Asystenta.

Na podstawie przyjętych zgłoszeń; w oparciu o podane w Regulaminie kryteria; utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 29.10.2018 – 9.11.2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU: 29.10.2018 – 9.11.2018
Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
Zamieszkanie na terenie Giżycka,
Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).
Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.
Kryteria  punktowe rekrutacji
co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł – 5 punktów, powyżej 2000 zł – 0 punktów
rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
kobiety: 5 punktów
osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim: 7 punktów
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.
Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami:
kopia aktu urodzenia dziecka,
zaświadczenie z zakładu pracy,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu wyżej wymienionych świadczeń,
kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego,
kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
właściwe zaświadczenie/ oświadczenie o wielodzietności rodziny (Załącznik nr 8),
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie formularza. Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza; zaświadczenie z bieżącego miesiąca (za poprzednie miesiące oświadczenie o dochodach; Załącznik nr 5 do Regulaminu),
oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np. przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym), (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł (działalność gospodarcza),
w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
oświadczenia o statusie samotnego rodzica, (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji)
Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji)
Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
w przypadku pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Dokumenty weryfikowane będą pod kątem poprawności i kompletności i oceniane przez Komisję ds. rekrutacji składającą się z Kierownika Projektu; Dyrektora żłobka, Koordynatora Projektu i Asystenta.
Na podstawie przyjętych zgłoszeń; w oparciu o podane w Regulaminie kryteria; utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.

Dni Wolne i Skrócone w roku 2018/2019

DNI WOLNE I SKRÓCONE W ROKU 2018/2019

Żłobek, ul. 3Maja

 • 01.11.2018 Wszystkich Świętych (czwartek)
 • 02.11.2018 (piątek)
 • 24.12.2018 ( Wigilia, pracujemy do 14.00) poniedziałek
 • 25.12.2018 wtorek I dzień Świąt
 • 26.12.2018 środa II dzień Świąt
 • 27.12.2018 czwartek.
 • 28.12.2018 piątek.
 • 31.12.2018 poniedziałek Sylwester, pracujemy do godziny 14.00
 • 01.01.2019 Nowy Rok
 • 02.01.2019-04.01.2019, możliwość zapewnienia opieki w dyżurującej placówce po zgłoszeniu do 21.12.2018
 • 22.04.2019 Poniedziałek Wielkanocny
 • 01.05.2019 Święto Pracy (środa)
 • 02.05.2019 (czwartek) możliwość zapewnienia opieki w placówce dyżurującej, po wcześniejszym zgłoszeniu
 • 03.05.2019 święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
 • 20.06.2019 Boże Ciało ( czwartek)
 • 21.06.2019 (piątek) możliwość zapewnienia opieki w placówce dyżurującej, po wcześniejszym zgłoszeniu
 • 12.08.2019-30.08.2019 Przerwa remontowo-konserwacyjna. Możliwość zapewnienia opieki w dyżurującej placówce, po dostarczeniu zaświadczenia z pracy o braku możliwości wzięcia urlopu wypoczynkowego w tym okresie; do 15 czerwca 2019

Czytaj dalej »

podpisywanie umów z projektu I i II tura

Uwaga! 2 lipca br. (poniedziałek) zapraszamy osoby które złożyły dokumenty rekrutacyjne w projekcie pt. „Żłobek Małe Misie szansą na powrót do pracy dla rodziców z Giżycka” do żłobka przy ulicy Daszyńskiego 12B w Giżycku w celu uzupełnienia i/lub podpisania dokumentów w następujących godzinach:

ID 25 – godz. 9.00
ID 26 – godz. 9.05
ID 27 – godz. 9.10
ID 28 – godz. 9.20
ID 29 – godz. 9.25
ID 30 – godz. 9.35
ID 31 – godz. 9.45
ID 32 – godz. 9.50
ID 33 – godz. 9.55
ID 34 – godz. 10.10
ID 35 – godz. 10.15
ID 36 – godz. 10.20

ID 1 – godz. 14.00
ID 2 – godz. 14.05
ID 3 – godz. 14.10
ID 5 – godz. 14.15
ID 6 – godz. 14.30
ID 7 – godz. 14.45
ID 8 – godz. 14.50
ID 9 – godz. 14.55
ID 10 – godz. 15.10
ID 11 – godz. 15.15
ID 12 – godz. 15.25
ID 13 – godz. 15.30
ID 14 – godz. 15.35
ID 15 – godz. 15.40
ID 16 – godz. 15.45
ID 17 – godz. 15.50
ID 18 – godz. 16.00
ID 19 – godz. 16.05
ID 20 – godz. 16.10
ID 21 – godz. 16.15
ID 22 – godz. 16.20
ID 23 – godz. 16.25
ID 24 – godz. 16.30

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU: 21.05.2018 – 30.05.2018

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU: 21.05.2018 – 30.05.2018

Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
1. Zamieszkanie na terenie Giżycka,
2.Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia,
2. Zobowiązanie do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia pracy / powrotu do pracy / aktywnym poszukiwaniu pracy i zobowiązanie do dostarczenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu w przypadku zakwalifikowania do projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie, wymaganych przez Organizatora Projektu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy w celu pomiaru rezultatów projektu oraz do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie w przypadku zakwalifikowania się do projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji).

Dokumenty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą przedmiotem dalszej oceny.

Kryteria punktowe rekrutacji
1. co najmniej 1 z rodziców/opiekunów prawnych jest osobą niepełnosprawną: 10 punktów
2. sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
3. dochody netto na 1 członka rodziny: do 1000 zł – 10 punktów, od 1000 zł do 2000 zł- 5 punktów, powyżej 2000 zł -; 0 punktów
4. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 7 punktów
5. kobiety: 5 punktów
6. osoba z rodziny wielodzietnej: 5 punktów
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Zgodnie z projektem, wsparcie otrzyma minimum 13 osób, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu i minimum 13 osób pozostających bez pracy, które znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu. Ww. zasada będzie brana pod uwagę przy rekrutacji i osoby kwalifikowane będą do projektu zgodnie z pozycją na liście rankingowej grupy, do której się kwalifikują.

Weryfikacja poszczególnych kryteriów nastąpi w oparciu o Formularz zgłoszeniowy wraz z adekwatnymi do sytuacji załącznikami zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania

BRWE89EB4467F7A_000027

Projekt

Szanowni Państwo, osoby które złożyły dokumenty w 1 turze rekrutacji, uprzejmie informujemy
że warunki konieczne do wzięcia udziału w projekcie to:
1) Spełnianie kryterium: Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub
osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia
2) Uzupełnienie wszystkich dokumentów zgodnie z Regulaminem rekrutacji i dostarczenie załączników w terminie wskazanym przez Komisję ds. rekrutacji .
Osoby, które podały w Formularzu rekrutacyjnym dane kontaktowe, otrzymają szczegółową informację o statusie dokumentów rekrutacyjnych do 31 maja br.
3) Podpisanie Umowy-deklaracji uczestnictwa we wskazanym terminie. Osoby, które spełnią powyższe dwa warunki, otrzymają informację o terminie podpisania umowy.

INFORMACJA DOT. PROJEKTU

UWAGA! ZMIANA TERMINU
W wyniku realizacji Projektu wsparcie otrzyma 36 opiekunów (rodzic lub opiekun prawny)
dzieci w wieku do lat 3, którzy dzięki zapewnieniu opieki nad dzieckiem,
bezpłatnej w okresie 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2019,
powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub znajdą pracę.

INFORMACJA DOT. PROJEKTU

Wstępna lista uczestników, zakwalifikowanych do projektu w I turze rekrutacji
zostanie udostępniona na stronie internetowej PROJEKTU,
a także w żłobku Małe Misie przy ul. Wiejskiej 34, 11 – 500 Giżycko do 20 maja 2018 r.

UWAGA DARMOWA OPIEKA NAD DZIEĆMI

Żłobek Małe Misie szansą na powrót do pracy

dla rodziców z Giżycka

 

Żłobek Małe Misie realizuje projekt dzięki któremu osoby, które powrócą do pracy lub znajdą pracę po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę nad dzieckiem w okresie 1.06.2018 – 30.11.2019 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 36 opiekunów dzieci.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełnią następujące kryteria:

1.Zamieszkanie na terenie Giżycka,

2.Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia, powyższy status na rynku pracy powinien pozostać aktualny w momencie udzielenia wsparcia, tj. przyjęcia dziecka do żłobka.

3.Zobowiążą się do powrotu na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów dostępne są:

-do 30.05.2018 w placówce Małe Misie przy ul. Wiejskiej 34, 11-500 Giżycko

-od 1.06.2018 w placówce Małe Misie przy ul. Daszyńskiego 12B, 11-500 Giżycko

– na stronie www.zlobekgizycko.pl, zakładka PROJEKT

– na Facebook’u (Żłobek Małe Misie, ul Daszyńskiego 12B)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 2.04.2018 do 20.04.2018

osobiście / pocztą / elektronicznie:

-Osobiście w ”Żłobek Małe Misie” przy ul. Wiejskiej 34

w godzinach od 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00,

-pocztą pod podany powyżej adres w zaklejonej kopercie

z dopiskiem PROJEKT – REKRUTACJA,

-elektronicznie w formie skanów podpisanych dokumentów na adres zlobek_gizycko@wp.pl

wpisując w temacie PROJEKT-REKRUTACJA. Każdy uczestnik składający zgłoszenie elektronicznie, zakwalifikowany do projektu, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów we wskazanym terminie.

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: pon. – pt. w godz. 9.00-17.00 : +48 500 217  328

 

Dyżur Świąteczny

Przypominamy, że w dniach od 27.12-29.12.2017 placówki na 3 Maja oraz Królowej Jadwigi są nieczynne. Dzieci zgłoszone do 15.12. 2017 na listę mogą mieć zapewnioną opiekę w dyżurującej placówce tj. Wiejska 34.

GRAFIK CIOĆ

27.12.

6.00-14.00 ciocia Aneta z ul. Wiejskiej
7.00-15.00 ciocia Marta z ul. 3 Maja
8.00-16.00 ciocia Olga z ul. Królowej Jadwigi
9.00-17.00 ciocia Anita z ul. Wiejskiej

28.12.

6.00-14.00 ciocia Magda z ul. 3 Maja
7.00-15.00 ciocia Monika z ul. Królowej Jadwigi
8.00-16.00 ciocia Marta z ul. 3 Maja
9.00-17.00 ciocia Edyta z ul. Wiejskiej

29.12.

6.00-14.00 ciocia Gosia z ul. Wiejskiej
7.00-15.00 ciocia Angelika z ul. Wiejskiej
8.00-16.00 ciocia Wiola z ul. Królowej Jadwigi
9.00-17.00 ciocia Edyta z ul. Wiejskiej

PRZEDSZKOLE ZA 1 ZŁOTÓWKĘ :-)

Informujemy, że od września 2017r pobyt dzieci w godzinach od 8.00-13.00 będzie darmowy, między 6.00-8.00 i 13.00-17.00 pobierana będzie złotówka za 1 godzinę. Stawka żywieniowa dzienna na rok 2017/2018 płatna przez rodziców wynosić będzie 6 zł. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI SKIEROWANE PRZEZ UM W GIŻYCKU ORAZ NASI KLIENCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI W TERMINIE DEKLARACJĘ O POZOSTANIU W NASZEJ PLACÓWCE NA PRZYSZŁY ROK A ICH DZIECI BĘDĄ MIAŁY UKOŃCZONE 2,5 ROKU PRZED DNIEM 1.09.2017.