PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁE MISIE

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
 • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 9.00  DO 14.00

 6.00 – 7.45

6.30-8.15 (Królowej Jadwigi)

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
 • ćwiczenia poranne.

7.45 – 8.00

8.15-8.30

(Królowej Jadwigi)

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

8.00 – 8.30

8.30-9.00 (królowej Jadwigi)

 

 

Śniadanie:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

8.30/9.00 – 9.40

 

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

9. 40– 10.30

 

 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań

10.30-10.45

 

Przygotowanie dzieci do II śniadanie:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
10.45-11.15 II śniadanie:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.
11.15-12.00
 • odpoczynek,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
12.00-12.15 Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie
 • kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.
12.15– 13.00
 • zabawy dowolne na placu zabaw
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • powrót do Sali
13.00-13.15 Przygotowanie dzieci do obiadu

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
13.15-13.45 Obiad

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
13.45-15.30 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

15.00-17.00

15.00-16.30

Królowej Jadwigi

czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek

Zabawy dowolne w oczekiwaniu na rodziców, prace porządkowe