Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKÓW Małe Misie W GIŻYCKU

 1. ORGANIZACJA PRACY
 1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30, przy ul. 3 maja oraz Królowej Jadwigi, 6.00-17.00 przy ul. Daszyńskiego oraz Wiejskiej 34;  z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel bądź Dyrektor w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami dzieci.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 5. Żłobek może zorganizować zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
  • zajęcia ogólnorozwojowe
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia z j. angielskiego
  • bajkoterapię
  • teatrzyki
 1. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.
 2. Żłobek prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.
 1. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU
 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
 3. Rekrutację do żłobka prowadzi Dyrektor.
 4. Po przeprowadzonej rekrutacji, Właściciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 5. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
 6. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc, za którą rodzic będzie zobowiązany zapłacić.
 7. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inna, pełnoletnią osobę, upoważnioną  przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
 9.  Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku podejrzenia: upojenia alkoholowego, odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
 1.  O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 2.  Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.
 3.  Podstawa rekrutacji jest kolejność zgłoszenia.

III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz przerwy konserwacyjno-remontowej, ustalonej w tzw. WYKAZIE DNI WOLNYCH I SKRÓCONYCH
 2. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 1-3 roku życia
 3. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Dyrektora, w porozumieniu z personelem.
 5. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej zlobekgizycko.pl Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 6. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 7. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, przygotowywane przez firmę cateringową.
 1. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI
 1. Żłobek Zajączek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Pracą żłobka kieruje Dyrektor.
 3. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe przejmuje wskazany przez niego pracownik Żłobka.
 4. Dyrektor kierują całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Właściciel/Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.
 6. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.
 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań Żłobka.
 8. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.
 9. Gospodaruje mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi.
 10. Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka
 1. PEROSNEL I JEGO OBOWIĄZKI
 1. Ilość pracowników w żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Właściciel Żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:
  • Ustaleń wewnętrznych,
  • Ustalonego porządku,
  • Instrukcji obowiązujących w placówce,
  • Ustalonego czasu pracy,
  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przepisów przeciwpożarowych,
  • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
  • Tajemnicy służbowej.
 1. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają prawo do:

 1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
 2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
 3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają obowiązek:

 1. Interesowania się treścią pracy Żłobka.
 2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
 3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Dyrektora Żłobka.
 4. Terminowego uiszczania opłat.
 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka
 6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Żłobka Małe Misie z oddziałem Zajączek do rejestru Żłobków.
 2. Żłobek Małe Misie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.